MAMY TO W NATURZE – przeprowadzenie warsztatów zdrowotno – przyrodniczych dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “MAMY TO W NATURZE – przeprowadzenie warsztatów zdrowotno – przyrodniczych dla dzieci”.
Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku od 4 do 7 lat terenu miasta Puławy, oczywiście wraz z opiekunami 🙂 (20 dzieci i 20 dorosłych)
Formularz zgłoszeniowy 
Czekają nas trzy przyrodnicze wydarzenia! <3
 • LAS W SŁOIKU – Tworzenie własnego lasu w słoiku wraz z Klaudią Oleksiewicz z Forest Concept  – SOBOTA, 25 LIPCA, GODZ. 16.00
 • MIEJSKIE SKARBY PRZYRODY – Miejska gra terenowa wraz z Marzeną Puzio z Lubelskie Stowarzyszenie Ornitologiczne plus animacje 🙂
  PIĄTEK, 31 LIPCA, GODZ. 16.30
 • ZIELONE LABORATORIUM – Sadzenie własnych roślin, ziół i roślinno-przyrodnicze pogadanki wraz z Róża – Stowarzyszenie Kobiet Gminy Końskowola.
  PIĄTEK, 7 SIERPNIA, GODZ. 16.30
  Dzięki temu projektowi chcemy promować wspólną pracę oraz pozytywne i proekologiczne zachowania. Chcemy upowszechniać dobre praktyki służące ochronie środowiska. Rozbudzimy ciekawość poznawczą dzieci dzięki obserwacjom i odkrywaniu natury 🙂 Do tego animacje, czas spędzony na świeżym powietrzu, czegóż chcieć więcej! <3
Projekt “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Regulamin projektu
MAMY TO W NATURZE – przeprowadzenie warsztatów zdrowotno – przyrodniczych dla dzieci.
INFORMACJE OGÓLNE
     1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MAMY TO W NATURZE – przeprowadzenie warsztatów zdrowotno – przyrodniczych dla dzieci.
     2. Projekt „MAMY TO W NATURZE – przeprowadzenie warsztatów zdrowotno – przyrodniczych dla dzieci” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Mamy Siebie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1/11, 24-100 Puławy
     3. Projekt “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
     4. Projekt realizowany jest od 1.07.2020 do 16.08.2020
     5. Projekt ma na celu promowanie działań które uczą pracy wspólnej oraz promują pozytywne i proekologiczne zachowania. Celem projektu jest także upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska.
     6. Projekt zakłada zorganizowanie oraz przeprowadzenie 3 spotkań o tematyce przyrodniczej.
2.
ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
     1. Projekt skierowany jest do dzieci do od 4 do 7 roku życia zamieszkujących miasto Puławy, wraz z opiekunami.
     2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
     3. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w formie papierowej w Kawiarnio- Bawialni Inna Bajka przy ul. Piłsudskiego 58 w Puławach.
     4. Uczestnictwo w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz procedur bezpieczeństwa wynikających z trwania epidemii COVID 19.
     5. Treść regulaminu oraz informacji na temat ochrony danych osobowych jest umieszczona na stronie WWW.INNABAJKA.PULAWY.PL
     6. Osoby zakwalifikowane do projektu przez zgłoszenia online, będą dodatkowo zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, regulaminu oraz zgody na stosowanie się do wytycznych wynikających z trwającego stanu epidemii bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów.
     7. Rekrutacja uczestników trwa do 23 lipca 2020 roku.
     8. Osoby, które zgłoszą się do projektu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu się do projektu.
     9. Rozpoczęcie warsztatów planowane jest na dzień 25 lipca 2020.
     10. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich przewidzianych dla jednego uczestnika warsztatach. 
     11. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które zadeklarują udział w trzech zajęciach.
     12. Jeśli do projektu zgłosi się więcej osób chętnych niż przewidziano, zostanie przygotowana lista rezerwowa. Jeśli któryś z uczestników z różnych przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie wciągnięta osoba z listy rezerwowych.
3.
ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ
     1. W ramach Projektu realizowane będą działania:
     2. Warsztaty przyrodnicze „Zielone laboratorium” („Zielnik” i „Las w słoiku”)
     3. Gra terenowa „Miejskie skarby przyrody”.
     4.  Maksymalna ilość uczestników biorących udział w warsztatach to 40 osób ( 20 dzieci, 20 dorosłych).
     5. Uczestnicy projektu nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie.
     6. W ramach udziału w warsztatach uczestnik dostaje poczęstunek w trakcie trwania zaję.
     7. Szkolenia i warsztaty organizowane będą w siedzibie Kawiarnio-Bawialni Inna Bajka przy Ul. Piłsudskiego 58 w Puławach bądź we wcześniej ustalonym z uczestnikami miejscem spotkania.
     8. Każdy uczestnik dostanie dyplom ukończenia projektu.
4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
     2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do Koordynatora Projektu.
     3. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zostałe(a)m poinformowany/a, że Projekt “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAMY SIEBIE Z SIEDZIBĄ, PRZY UL. MICKIEWICZA 1/11, 24-100 PUŁAWY
Jestem uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktyczny.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników biorących udział w projekcie dofinansowanym z programu
Podawane dane są nam niezbędne do realizacji wskaźników ( miejsce zameldowania) założonych w projektach w których uczestniczymy oraz do kontaktu z Tobą zarówno telefonicznie, mailowo jak i poczta tradycyjną. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo wycofania zgody, dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Twoich danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przechowujemy Twoje dane przez czas trwania projektu oraz po jego zakończeniu w celach statystycznych i archiwizacyjnych przez okres maksymalnie 10 lat po zakończeniu projektu na który aplikujesz. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Opening Hours

Zapraszamy

Pon-Pt : 12:00 – 19:00
Sobota : 12:00 – 19:00
Niedziela : 15:00 – 19:00